คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ ผิวขำ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิน นาดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายลีนาวัฒน์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวาภรณ์ จันตะคาม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวรรณ ศรีมาศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฐาพร สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ อุปัญญ์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวนันท์ แผ่นไธสง
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา เสียงล้ำ
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา คำฮด
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย อุปัญญ์
ตำแหน่ง : งานระเบียบวินัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดโชชัย จันทร์เผือก
ตำแหน่ง : งานระเบียบวินัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรินทร์ อุปัญญ์
ตำแหน่ง : งานระเบียบวินัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุทรรศ งามเลิศ
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร วังคะฮาต
ตำแหน่ง : งานโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรรสวรรษ สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : งานโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉริยา สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น :