ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเดือนเพ็ญ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.3

นางกัลยณัฐฐ์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางอนุลี ศรีไชย
ครู คศ.2