กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเดือนเพ็ญ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.3

นางกัลยณัฐฐ์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0885491992

นางอนุลี ศรีไชย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0887475100