ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรุณี วังคะฮาต
ครู คศ.3

นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2