กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอรุณี วังคะฮาต
ครู คศ.3

นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0857494030