กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0857494030