ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดุสรัตน์ อุปัญญ์
ครู คศ.3

นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่ม
ครู คศ.2