ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล บุญยิ่ง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2