ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีเกศ พรมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเฉลิมไทย แสนโสม
ครู คศ.3

นางสาวพนิตนันต์ แสนโคตร
ครู คศ.3

นางมาลาศรี สะตะ
ครู คศ.3