ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดารัตน์ วังคะฮาต
ครู คศ.3

นางประภาพร กิ่งมลิ
ครู คศ.3