คณะผู้บริหาร

นายบุญชอบ อุสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา