คณะผู้บริหาร

นายปานไทย ภูล้นแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญชอบ อุสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา