ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายไมซิน วังคะฮาต
ช่างปูน 4