ลูกจ้างประจำ

นายไมซิน วังคะฮาต
ช่างปูน 4
เบอร์โทร : 0833269608