วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน      ปัญญาวธเน น เสยโย  : ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ 

อักษรย่อ   ค.พ. 

สีประจำโรงเรียน   ฟ้า แดง

ฟ้า  หมายถึง  ความสูงศักดิ์ ความรักในศักดิ์ศรี  ความเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้

      และคุณธรรม

แดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ  ความเสียสละ  ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเฟื่องฟ้า