ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม

          โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม  จัดตั้งในปีการศึกษา 2535 เดิมเป็นโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มี
นายประพันธ์  วังคะฮาต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงานใช้ที่ทำการสภาตำบลคำชะอีเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ต่อมานายประพันธ์ วังคะฮาต ได้รับคำสั่งกรมสามัญศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จึงมีคำสั่งให้นายส่งเสริม เมืองฮาม ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นผู้ประสานแทน   

ต่อมาชาวบ้านคำชะอีได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง และได้มีพิธีมอบอาคารเรียนให้กับกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536  โดยมี นายบรรจง  พงษ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา  ในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ  ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่า "โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม" มี นายสถิตย์  จิตจักร  ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำชะอีวิทยาคารในขณะนั้น
 เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกต่อมากรมสามัญศึกษา  ได้มีคำสั่งที่ 2292/2537 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2537  แต่งตั้ง นายส่งเสริม  เมืองฮาม  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน นักเรียน จำนวน 292 คน จำนวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน โดยมีนายบุญชอบ  อุสาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน